Assessoria i Administració de Patrimoni Immobiliari

Assessoria i Administració de Patrimoni Immobiliari

Assessoria i Administració de Patrimoni Immobiliari

Els nostres serveis d'Administració de Patrimoni Immobiliari inclouen:

 • Selecció acurada de l'arrendatari: es realitzen diverses visites a la propietat i revisem minuciosament la documentació aportada per l'inquilí. Aquest procés ajuda a minimitzar riscos d'impagament i danys a la propietat, garantint una elecció adequada.
 • Redacció del contracte de lloguer conforme a la normativa vigent, mantenint-nos actualitzats amb les últimes regulacions en la matèria.
 • Constitució de la fiança conforme la legislació corresponent. S'estableix un dipòsit que assegura la protecció dels interessos del propietari.
 • Obtenció del certificat d'habitabilitat que implica assegurar que la propietat compleixi amb els requisits legals necessaris per al seu lloguer, garantint així el compliment normatiu i la seguretat residencial per als inquilins.
 • Cobrament del lloguer i actualització anual, d'acord amb les condicions estipulades en el contracte, garantint així una gestió financera fluida i òptima per als propietaris.
 • Pagament de despeses i impostos de l’inquilinat, proporcionant un servei integral que alleuja la càrrega administrativa del propietari.
 • Gestió de traspassos dels locals comercials, implica facilitar una transició sense contratemps per a totes les parts involucrades en transferir la propietat d'un arrendatari a un altre, garantint així la continuïtat del negoci i el compliment dels termes del contracte d'arrendament.
 • Presentació clara i detallada de comptes, brindant transparència en la gestió financera del patrimoni immobiliari.
 • Gestió de morosos i assessorament legal i financer a la propietat per a abordar qualsevol desafiament legal o financer que pugui sorgir, assegurant així la protecció i els interessos del propietari de manera integral.
 

Els nostres serveis de gestió d'immobles

Administració

 • Emissió i cobrament de rebuts als inquilins.
 • Gestió d'impagaments.
 • Liquidacions als propietaris.
 • Manteniment preventiu de l'immoble i gestió de reparacions, obres i incidències.
 • Control i gestió del venciment de contractes.
 • Revisió de l'immoble i liquidació de fiances a la finalització de contractes o la renúncia.
 • Comunitat de propietaris: seguiment d'actes i pagament de quotes i derrames. 
 • Presentació de l'estat de comptes de la comunitat.
 • Presentació del pressupost anual. Prorrateig
 

Gestió comercial

 • Publicitat de l'immoble.
 • Captació i selecció d'inquilins.
 • Redacció i gestió de contractes d'arrendament.
 • Gestió de garanties, avals i fiances.
 • Assessorament per a la fidelització d'inquilins.
 

Gestió Comptable i fiscal

 • Elaboració i presentació de liquidacions d'impostos.
 • Presentació de comptes a Govern

 

No dubti a sol·licitar un pressupost sense compromís.